HISTORIA SPÓŁDZIELNI

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI

4 września 1958r. we wrocławskim Sądzie został zarejestrowany Statut nowo powstałej spółdzielni mieszkaniowej, pod nazwą: „Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu. Datę rejestracji przyjmuje się za dzień powstania Spółdzielni.

Rejestrację Statutu poprzedziło zebranie założycielskie, które odbyło się 15 lipca 1958r. w sali obrad gmachu Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia przy ul. Gabrieli Zapolskiej. Członkami założycielami była grupa 238 osób zatrudnionych w różnych zakładach pracy: Żegluga na Odrze, Wrocławskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego, Zakłady Włókien Sztucznych, Dolnośląskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „DOLMEL”, Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym oraz w Wyższych uczelniach: – Uniwersytet Wrocławski – Politechnika Wrocławska.

Pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej został Jan Selwa doktor prawa z Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie profesor, pozostali członkowie Rady to: Mieczysław Huchla, Wojciech Lignowski, Wojciech Łukaszewicz, Józef Olszewski, Jadwiga Przybysz, Władysław Radczyn, Ryszard Stus i Zdzisław Witowski. W skład pierwszego Zarządu Spółdzielni weszli: Stefan Wójcik – prezes, Eugeniusz Kohut i Marian Koliberek.

Z oświadczenia członków założycieli o celowości założenia Spółdzielni wynikało, iż docelowy program inwestycyjny zakładał wybudowanie 410 mieszkań, których powierzchnia miała liczyć około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Sama nazwa spółdzielni miała odzwierciedlać niewielką jednostkę organizacyjną. Miała to być spółdzielnia mała i cicha nie ,,rzucająca się w oczy’’.

Pierwszy program zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni i ich rodzin zakładał budowę pięciu budynków mieszkalnych przy ulicach: Prosta 8-14, Pawłowa 7-13, Podwale 51-56, Podwale 58-60, Kołłątaja 34-35, Plac Legionów 9-14, Grabiszyńska 2, Lelewela 1.

Pierwsi członkowie założyciele wprowadzili się do swoich mieszkań w budynku przy ul. Prostej 8-14 w dniu 6 lipca 1959r., to jest 10 miesięcy od zarejestrowania spółdzielni.
W pierwszym roku działalności Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ tj. w roku 1959 w nowych blokach zamieszkało łącznie 214 rodzin. Krótkie, bo zaledwie roczne, oczekiwanie na przydział własnego mieszkania spowodowało duże zainteresowanie ,,Cichym Kącikiem’’ a to z kolei pociągnęło za sobą przygotowania do budowy dalszych 5 domów z 420 mieszkaniami. Spółdzielnia się rozrastała, a ilość chętnych na mieszkania zaczęła lawinowo wzrastać.

W 1963 roku, gdy liczba zapisanych członków oczekujących na mieszkania przekroczyła kilka tysięcy Zarząd przygotował koncepcję budowy wielkiego osiedla mieszkaniowego przy ul. Legnickiej pod roboczymi nazwami „Zachód I” i „Zachód II”. Na mapie Wrocławia były to tereny objęte nazwą „Szczepin”. Kilkadziesiąt hektarów po całkowicie zniszczonej w czasie II wojny światowej zabudowie mieszkaniowej z resztkami gruzu, ale z zachowaną siecią ulic i uzbrojeniem terenu, z doskonałą lokalizacją i bliskością do Rynku.

W 1966 roku rozpoczęto budowę Osiedla ,,Zachód” a pierwsze efekty 800 mieszkań uzyskano w 1968 roku. W następnych latach przystąpiono do realizacji kolejnych Osiedli ,,Zachodu’’ a wraz z postępem robot dokumentacyjnych wzrastała ilość członków spółdzielni.
W roku 1965 było zarejestrowanych 1 446 członków, w roku 1966 – 3231 członków, w roku 1968 – 6 691członków a w roku 1972 – 9 651członków. Spółdzielnia z każdym rokiem powiększała swój majątek.

W roku 1970 dysponowała 3 tysiącami 708 mieszkaniami o łącznej powierzchni 154 044 metrów kwadratowych, rok później ilość mieszkań wzrosła do 4 tysięcy 588 o łącznej powierzchni 188 305 metrów kwadratowych a już w kolejnym 1972 roku Spółdzielnia dysponowała 5 tysiącami 937 mieszkaniami, których powierzchnia wynosiła 247 608 metrów kwadratowych. Po 15 latach działalności ilość osób mieszających w domach wybudowanych przez Spółdzielnię przekroczyła ilość mieszkańców niejednego miasteczka powiatowego. Nikt z członków – założycieli nie przewidywał takiego rozwoju Spółdzielni.

29 stycznia 1968 r. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu przyjęła nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu.
Wraz z rozwojem Spółdzielni nastąpiły zmiany w gospodarowania tak olbrzymim majątkiem, i na przestrzeni dwóch lat wyodrębniono na pełny wewnętrzny rozrachunek pięć osiedli, z których każde miało własne kierownictwo i Radę Osiedlową. Nazwy osiedli pochodziły od rejonu położenia: Staromiejskie, Lubuskie, Bolkowskie, Kruszwickie i Głogowskie.

W latach 70-tych w związku z rozpoczętym procesem rejonizacji zasobów mieszkaniowych w dniu 9 stycznia 1975r. na skutek zawartego porozumienia nastąpiło połączenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Świt’’ oraz przejęcie przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Cichy Kącik’’ dotychczasowych zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Świt’’ usytuowanych w centrum Starego Miasta.

W latach 1970-1980 Spółdzielnia kontynuowała budowę mieszkań i lokali użytkowych na terenie Osiedli oraz podjęła starania w celu uzyskania nowych terenów inwestycyjnych. W 1979 roku w ogólnopolskim konkursie na najpiękniejsze osiedle, zorganizowanym przez Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Osiedle Spółdzielni zajęło I miejsce, a Spółdzielni przyznano nagrodę pieniężną.

W latach 90-tych Spółdzielnia zakupiła grunty budowlane w rejonie Osiedla Muchobór Wielki z założeniem wybudowania osiedla mieszkaniowego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków oczekujących. W kolejnych latach realizowała działalność inwestycyjną na terenie osiedla Muchobór i zabudowie uzupełniającej w centrum miasta w Osiedlu ,,Staromiejskim’’ i Osiedlu Bolkowsko-Kruszwickim.

W roku 1991 przystąpiono do realizacji wieloletniego programu docieplania ścian zewnętrznych 160 budynków w ilości ok. 400 tysięcy mkw. Program ten został definitywnie zakończony w roku 2005 bez obciążania członków i zaciągania kredytów bankowych na pokrycie tych kosztów. W roku 1995 zakończono opomiarowanie zużycia energii cieplnej montując liczniki ciepła we wszystkich budynkach. W roku 1996 zakończono opomiarowanie zużycia ciepła w poszczególnych mieszkaniach poprzez zamontowanie podzielników kosztów ciepła i zaworów termoregulacyjnych. Efektem ekonomicznym było zmniejszenie zużycia energii cieplnej do ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody mierzonej w GJ o 34% w stosunku do zużycia przed dociepleniem budynków i opomiarowaniem licznikami i podzielnikami.

SPÓŁDZIELNIA OBECNIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Cichy Kącik’’ jest największą spółdzielnią mieszkaniową we Wrocławiu. Spółdzielnię tworzą dwa wyodrębnione pod względem administracyjnym i gospodarczym Osiedla / Staromiejskie i Bolkowsko- Kruszwickie / administruje zasobami mieszkalnymi zlokalizowanymi na terenie dzielnicy Stare Miasto i Fabryczna. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Cichy Kącik’’ to Spółdzielnia zrzeszająca na dzień 31.12.2022r.  ogółem 12.088 członków w tym 11 986 zamieszkałych w zasobach i 102 członków oczekujących na mieszkania.

Powierzchnia eksploatacyjna całości zasobów Spółdzielni to 514 584 m2 powierzchni w tym 473 570 m2 powierzchni lokali mieszkalnych, 30 446 m2 powierzchni lokali użytkowych i 10 568 m2 powierzchni garaży. Obecne zasoby Spółdzielni to 169 budynków z 10 902 lokalami mieszkalnymi w których zamieszkuje 20 144 osób, 11 pawilonów handlowych i 669 garaży.

Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną ,oświatową i kulturalną dla członków i ich rodzin w Klubie ,,Promyk’’ na terenie Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego.

NAGRODY I ODZNACZENIA

Jedna z ostatnio zrealizowanych inwestycji – budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Biskupiej 2-10 zlokalizowany w północnej części Starego Miasta, kilkadziesiąt metrów od Rynku w Konkursie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa ,,Dolnośląska Budowa Roku 2000’’ uhonorowany został II miejscem w kategorii obiektów usługowo-mieszkalnych.

W dniu 7 kwietnia 2005r. Kapituła Odznaki Zasłużony dla Budownictwa wyróżniła Spółdzielnie Mieszkaniową ,,Cichy Kącik jako jedyną spośród działających w Polsce spółdzielni złotą odznaką „Zasłużony dla budownictwa”.

We wrześniu 2008 roku z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ uchwałą Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej założycielom Spółdzielni oraz wielu działaczom organów samorządowych i pracownikom Spółdzielni nadano najwyższe odznaczenia ,,Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego’’.

W dniu 21 listopada 2008 r. podczas obrad IV Kongresu Spółdzielczości Polskiej w Warszawie Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Cichy Kącik’’ jako jedyna w kraju spośród 3,5 tysiąca spółdzielni mieszkaniowych została wyróżniona nagrodą Wicepremiera i Ministra Gospodarki za wybitne osiągnięcia w działalności społeczno –gospodarczej.

W dotychczasowej historii Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ pracami Zarządu kierowali:

 1. Stefan Wójcik
  Prezes Zarządu od 15.07.1958 r. do 02.06.1959 r.
 2. Eugeniusz Kohut
  Prezes Zarządu od 02.06.1959 r. do 25.04.1964 r.
 3. Jan Selwa
  Prezes Zarządu od 25.04.1964 r. do 10.04 1965 r.
 4. Mieczysław Chrzanowski
  Prezes Zarządu od 10.04.1965r. do 23.06.1973 r.
 5. Stanisław Święcicki
  Prezes Zarządu od 23.06.1973 r do12.01.1974 r.
 6. Mieczysław Huchla
  p.o. Prezesa Zarządu od 23.01.74 r. do 31.05.1974 r.
 7. Mieczysław Sobczak
  Prezes Zarządu od 31.05.1974 r. do 9.07.1979 r.
 8. Czesław Otręba
  Prezes Zarządu od 9.07.1979 r. do 9.06.81 r.
 9. Mieczysław Sobczak
  Prezes Zarządu od 9.06.1981 r. do 21.06.1991r.
 10. Ryszard Dymara
  Prezes Zarządu od 21.06.1991 r. do 28.04.2022r.
 11. Waldemar Kordys
  Prezes Zarządu od 28.04.2022r.

HISTORIA SPÓŁDZIELNI W SKRÓCIE

 • 1958

  Powstanie Spółdzielni

  4 września 1958r. we wrocławskim Sądzie został zarejestrowany Statut nowo powstałej spółdzielni mieszkaniowej, pod nazwą: „Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu.

 • 1959

  Oddanie pierwszych mieszkań

  Pierwsi członkowie założyciele wprowadzili się do swoich mieszkań w budynku przy ul. Prostej 8-14 w dniu 6 lipca 1959r., to jest 10 miesięcy od zarejestrowania spółdzielni.

  1959

 • 1966

  Rozpoczęcie budowy osiedla "Zachód" przy ul. Legnickiej

  W 1966 roku rozpoczęto budowę Osiedla ,,Zachód” a pierwsze efekty 800 mieszkań uzyskano w 1968 roku. W następnych latach przystąpiono do realizacji kolejnych Osiedli ,,Zachodu’’ a wraz z postępem robot dokumentacyjnych wzrastała ilość członków spółdzielni.

 • 1968

  Zmiana nazwy

  29 stycznia 1968 r. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu przyjęła nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu.

  1968

 • 1975

  Połączenie ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Świt’’

  W dniu 9 stycznia 1975r. na skutek zawartego porozumienia nastąpiło połączenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Świt’’ oraz przejęcie przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Cichy Kącik’’ dotychczasowych zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Świt’’ usytuowanych w centrum Starego Miasta.

 • 1991

  Start programu docieplania budynków

  W roku 1991 przystąpiono do realizacji wieloletniego programu docieplania ścian zewnętrznych 160 budynków w ilości ok. 400 tysięcy mkw. Program ten został definitywnie zakończony w roku 2005 bez obciążania członków i zaciągania kredytów bankowych na pokrycie tych kosztów.

  1991

 • 1996

  Zakończenie programu opomiarowania zużycia ciepła

  W roku 1996 zakończono opomiarowanie zużycia ciepła w poszczególnych mieszkaniach poprzez zamontowanie podzielników kosztów ciepła i zaworów termoregulacyjnych.