STATUT

10. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 164

Członek Spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie u.s.m., z dnia 20 lipca 2017 r., nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego traci z tym dniem członkostwo w Spółdzielni.

§ 165

  1. Osobie, która przed dniem wejścia w życie u.s.m., z dnia 20 lipca 2017 r., utraciła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z powodu nie uiszczania opat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przysługuje do Spółdzielni roszczenie o ustanowienie takiego tytułu prawnego do lokalu, jakie utraciła jeżeli po dniu wejścia w życie ustawy, tj. po 8 września 2017 r., spłaci Spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczenia tych opłat wraz z odsetkami albo spłaciła je wcześniej.
  2. Roszczenie o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko wtedy, jeżeli przed dokonaniem spłaty całego zadłużenia nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez Spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasło.

§ 166

Mandaty członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedla wybranych według postanowień dotychczas obowiązującego Statutu wygasają z upływem kadencji, na którą zostali wybrani.

§ 167

Uchwalona przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach, w dniach: 7, 8, 9, 10, 14 i 17 maja 2018 r., zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Niniejszy statut został zarejestrowany 12 września 2018 r pod sygnaturą WR.VI NS-REJ.KRS/017756/18/247 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000093071 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.