STATUT

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

§ 1

Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” we Wrocławiu, zwana dalej Spółdzielnią. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego nr 1.

§2

Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

§3

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu oraz:

 • ustawy z dnia 16 września 1982 r., Prawo spółdzielcze,
 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o spółdzielniach mieszkaniowych, zwanej dalej u.s.m.,
 • innych ustaw

§ 4

Celem Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanej dalej Spółdzielnią, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz w miarę możliwości innych potrzeb wynikających z zamieszkiwania w Spółdzielni.

§ 5

 1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
  1. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  2. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  3. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  4. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  5. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  6. działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.
 2. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:
  1. zarzadzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni,
  2. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,
  3. zarządzenie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków,
  4. wynajmowanie lokali użytkowych,
  5. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
  6. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
  7. budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub wynajmowanie i sprzedaż lokali o innym przeznaczeniu,
  8. nabywanie terenów potrzebnych Spółdzielni na własność lub w użytkowanie wieczyste,
  9. zagospodarowywanie terenu na potrzeby członków Spółdzielni,
  10. prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

§ 6

Dla realizacji zadań określonych w § 5 Spółdzielnia:

 1. prowadzi działalność inwestycyjną w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
 2. zarządza nieruchomościami,
 3. prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

§ 7

Spółdzielnia zarządza nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.

§ 8

Spółdzielnia prowadzi inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celu działania Spółdzielni, o którym mowa w § 4 Statutu.

Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych w celu realizacji zadań określonych w ust. 1.

Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie, które również podejmuje decyzję w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych organizacji.

§ 9

Spółdzielnia buduje lub nabywa budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.

Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom niebędącym członkami Spółdzielni.

Organem uprawnionym do określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, jest Walne Zgromadzenie.