STATUT

4. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 25

 1. Organami Spółdzielni są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd,
  4. Rada Osiedla,
  5. Samorządy Mieszkańców Nieruchomości.
 2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym.
 3. Do wybieralnych organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 4. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut oraz regulaminy wydane na jego podstawie.

4.1. WALNE ZGROMADZENIE.

§ 26

Walne Zgromadzenie działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r., Prawo spółdzielcze,
 2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o spółdzielniach mieszkaniowych,
 3. Statutu Spółdzielni.

§ 27

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Walne Zgromadzenie jest podzielone na części, gdy liczba członków przekroczyła 500.
 3. Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.
 4. Członkowie nie posiadający prawa do lokalu mogą być wydzieleni w odrębną część Walnego Zgromadzenia.

§ 28

 1. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocników podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
 2. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.
 3. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.
 4. We wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz osoby reprezentujące swoje interesy w związku z odwołaniem wniesionym do Walnego Zgromadzenia.
 5. Osoby, o których mowa w ust. 4 mogą brać udział w głosowaniu tylko na tej części Walnego Zgromadzenia, na której posiadają mandat, zgodnie z podziałem dokonanym w oparciu o zasady określone w § 27 ust. 3 Statutu.
 6. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
 7. Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez swoich przedstawicieli ustawowych. Osoby takie nie mogą być członkami organów Spółdzielni.
 8. Członek ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 29

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i zmianę udziału w nieruchomości wspólnej,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 9. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 11. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 12. uchwalanie zmian Statutu,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 14. wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 15. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 16. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 30

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
 3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
  1. Rady Nadzorczej,
  2. 1/10 członków,
 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby pierwsza jego część mogła się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza.
 6. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni. Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 31

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem pierwszej części Zgromadzenia:
  1. członkowie Spółdzielni,
  2. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. Krajowa Rada Spółdzielcza.
 2. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o czasie, miejscu i porządku obrad, oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami,
 3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, według zasad określonych w § 42 ust. 7 Statutu,
 4. O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia członkowie zamieszkali w zasobach Spółdzielni są informowani poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych, w biurze Zarządu, w biurach Administracji Osiedli, a dodatkowo wszyscy członkowie wraz z oczekującymi, są informowani poprzez opublikowanie zawiadomienia w lokalnej prasie.

§ 32

 1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
 5. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.

§ 33

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 32 ust. 5 Statutu.
 2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
 3. Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Poddaniem uchwały pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia – w rozumieniu art. 83 ust. 9 u.s.m., jest objęcie jej projektu porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana jest:
  1. 2/3 głosów dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni,
  2. 2/3 głosów dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
  3. 2/3 głosów dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
  4. 3/4 głosów dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni.
 6. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej uchwała może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

§ 34

 1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
 2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 35

 1. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym, spośród członków Spółdzielni, wybierane są zwykłą większością głosów, następujące komisje:
  1. Komisja mandatowo – skrutacyjna, w składzie od 3 do 7 osób.
   Do zadań komisji należy:

   1. sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
   2. sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
   3. dokonywanie, na zarządzenie przewodniczącego danej części Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,
  2. Komisję Wnioskową w składzie od 3 do 5 osób.
   Do zadań Komisji należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:

   1. wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
   2. na wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie,
   3. Inne komisje w miarę potrzeby.
 2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
 4. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.
 5. Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia.

§ 36

 1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.
 2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
 3. Czas wystąpienia w dyskusji ustala Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielany poza kolejnością.
 5. Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku niezastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący Walnego Zgromadzenia odbiera mu głos.
 6. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
 7. W sprawach formalnych przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
  1. sposobu głosowania,
  2. głosowania bez dyskusji,
  3. zakończenia dyskusji,
  4. zarządzenia przerwy
  5. zamknięcia listy mówców,
  6. zamknięcia listy kandydatów zgłoszonych do Prezydium Zgromadzenia i Komisji.
 8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
 9. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 10. Członkowie Spółdzielni, niezależnie od zgłaszanych wniosków, mogą zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 37

 1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
 2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.
 3. Każda uchwała poddana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

§ 38

 1. Każda część Walnego Zgromadzenia może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanej części Walnego Zgromadzenia, nie dłuższy niż 14 dni.
 2. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków o czasie i miejscu dokończenia przerwanej części Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków na co najmniej 7 dni przed dniem odbycia przerwanej części Walnego Zgromadzenia. Postanowienia § 31 ust. 1 Statutu nie stosuje się.

§ 39

 1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zgromadzenia. Protokół z obrad danej części Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 7 dni od dnia odbycia danej części Zgromadzenia.
 2. Protokół i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Protokoły z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.
 4. Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.
 5. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokoły wszystkich jego części i protokół z obrad Kolegium.

§ 40

Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Członkami uczestniczącymi w Walnym Zgromadzeniu są wszyscy członkowie obecni na tym zgromadzeniu, którzy wzięli udział w głosowaniu, niezależnie od tego czy głosowali „za”, „przeciw”, czy „wstrzymali się od głosu”.

§ 41

 1. W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów tych zebrań autoryzują treść podjętych uchwał oraz potwierdzają, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte. Kolegium wybiera spośród swego grona przewodniczącego, który kieruje pracami Kolegium.
 2. Protokół z obrad Kolegium, które autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte, podpisują przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.
 4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 42

 1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni wskazane przez osoby prawne, jeśli zostali zgłoszeni w trybie § 32 ust. 2 Statutu.
 3. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
 4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeśli nie pełnili funkcji członka Rady przez dwie kolejne kadencje.
 6. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni w trybie § 32 ust. 2 Statutu.
 7. Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:
  1. imienia, nazwiska i adresu kandydata oraz oświadczenia wyrażającego zgodę na kandydowanie, a także informacji, o których mowa w ust. 10
  2. imion, nazwisk i adresów minimum 10 członków Spółdzielni zgłaszających danego kandydata,
 8. Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Lista ta jest poddawana pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 9. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w każdej części Walnego Zgromadzenia w celu dokonania swojej prezentacji.
 10. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących:
  1. zatrudnienia w Spółdzielni,
  2. prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
  3. pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
  4. zalegania z wnoszeniem opłat,
  5. liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej.
 11. Członkowie Spółdzielni mogą zadawać pytania kandydatom.
 12. Kandydaci do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 13. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 14. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
 15. Głos jest nieważny, jeżeli:
  1. zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez Zarząd,
  2. karta wyborcza jest przekreślona,
  3. zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
 16. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
 17. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
 18. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w Statucie Spółdzielni.
 19. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów mandat zostaje obsadzony w drodze przeprowadzonego przez Kolegium losowania spośród kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów. W posiedzeniu Kolegium w przedmiocie losowania obsadzenia mandatu uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

§ 43

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, jeśli w porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 31 Statutu, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 44

Postanowienia § 42 mają zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

§ 45

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.

§ 46

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 2. O tym, czy uchwała jest sprzeczna z ustawą, postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka, może zdecydować wyłącznie Sąd, w postępowaniu ustalającym nieistnienie albo nieważność uchwały bądź w postępowaniu o jej uchylenie.
 3. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.
 4. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika, Sąd właściwy do prowadzenia sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
 5. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
 6. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 5, biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.
 7. Orzeczenie Sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 47

Sprawy związane z obradowaniem części Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane rozstrzyga ta część Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium tej części Walnego Zgromadzenia.

4.2. RADA NADZORCZA.

§ 48

 1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 3. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków.
 4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się w dniu zakończenia Walnego Zgromadzenia zwołanego w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego odbywanego po 3 latach od wyboru. Kadencja kolejnej Rady Nadzorczej rozpoczyna się od następnego dnia po zakończeniu poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej.
 5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 6. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeśli nie pełnili funkcji członka Rady przez 2 kolejne kadencje.
 7. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ze Spółdzielnią, ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 49

Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

 1. odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,
 2. zrzeczenia się mandatu, które staje się skuteczne po dojściu do wiadomości Walnego Zgromadzenia,
 3. ustania członkostwa w Spółdzielni.

§ 50

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
  2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  3. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  4. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  5. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, na potrzeby której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  9. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  10. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  11. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  13. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  14. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w Sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
  15. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej,
  16. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej,
  17. podejmowanie uchwał w sprawie rozbudowy, nadbudowy nieruchomości wspólnej,
  18. podejmowanie uchwał w sprawie dokonywania podziału nieruchomości wspólnej,
  19. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jeden lokal,
  20. podejmowanie uchwał w sprawie podziału lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość na dwa odrębne lokale,
  21. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
  22. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
  23. uchwalanie regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie opłat za używanie lokali,
  24. uchwalanie regulaminu rozliczenia kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  25. uchwalanie regulaminu kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków,
  26. uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe,
  27. uchwalanie regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni,
  28. uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
  29. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych,
  30. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
  31. uchwalenie regulaminu Zarządu
  32. uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
  33. uchwalanie regulaminu Rady Osiedla,
  34. uchwalanie regulaminu Samorządów Mieszkańców Nieruchomości,
  35. ustalenie zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
  36. wybór delegata na Kongres Spółdzielczości.
 2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

§ 51

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
 2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
 3. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną, Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi jako stałe komisje oraz może powołać inne komisje stałe lub problemowe.
 4. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

§ 52

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego zastępca.
 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek ośmiu członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 8 dni przed posiedzeniem Rady.
 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego Statutem Spółdzielni.
 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

§ 53

 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka w każdym posiedzeniu w danym miesiącu i wynosi: przewodniczący Rady – 100%, zastępca i sekretarz – 90%, przewodniczący komisji – 80%, pozostali członkowie Rady – 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 2. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, członkowi Rady nie przysługuje.

§ 54

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

4.3. ZARZĄD.

§ 55

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 56

 1. Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa, zastępcy prezesa i członka Zarządu.
 2. Kandydat na członka Zarządu zatrudnionego w Spółdzielni, powinien posiadać umiejętność kierowania i organizowania pracy oraz 5-letni staż pracy lub działalności w spółdzielniach mieszkaniowych. Rada Nadzorcza może przyjąć inne kryteria doboru kandydata na członka Zarządu.
 3. Członków Zarządu, w tym prezesa, jego zastępcy i członka zarządu, wybiera na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
 4. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

§ 57

 1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy.
 2. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu pracy.
 3. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 58

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:
  1. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
  2. zawieranie umów o budowę lokali,
  3. zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
  4. zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  5. zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,
  6. zawieranie umów najmu lokali oraz umów dzierżawy gruntów,
  7. sporządzanie projektów planów gospodarczych, struktury organizacyjnej Spółdzielni i programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej,
  8. prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  9. zabezpieczanie majątku Spółdzielni,
  10. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzania Walnemu Zgromadzeniu,
  11. udzielanie pełnomocnictw,
  12. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla innych organów statutowych Spółdzielni,
  13. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  14. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
  15. współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami,
  16. realizacja uchwał i wniosków organów statutowych Spółdzielni.
 2. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

§ 59

 1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez Zastępcę Prezesa, co najmniej raz w miesiącu.
 2. Warunki podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 60

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do jego składania zamieszczają swoje podpisy.

§ 61

Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU.

§ 62

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
 2. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie Nadzorczej ulega zawieszeniu.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 4. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
  1. inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
  2. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
 5. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 3, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.
 6. Zarząd w terminie dwóch miesięcy zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

§ 63

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 64

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

4.4. RADA OSIEDLA

§ 65

 1. Organem działającym na terenie Osiedla jest Rada Osiedla.
 2. Rada Osiedla składa się:
  1. w Osiedlu  do 6000 członków – z 7 członków,
  2. w Osiedlu powyżej 6000 członków – z  9 członków,
   wybranych na okres 3 lat przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia spośród członków Spółdzielni zamieszkałych w Osiedlu. Jeżeli na terenie Osiedla działa więcej niż jedna część Walnego Zgromadzenia, każdej części Walnego Zgromadzenia przysługuje co najmniej jeden mandat w Radzie Osiedla, przy czym liczba mandatów powinna być proporcjonalna do liczby członków wchodzących w skład tej części Walnego Zgromadzenia. Podział mandatów na części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza.

§ 66

 1. Wybory do Rady Osiedla przeprowadzane są w trybie § 42 ust. 1, 2 i ust. 6-16 Statutu.
 2. Do Rady Osiedla zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 3. Liczba osób wybranych do Rady Osiedla nie może przekraczać liczby członków Rady Osiedla określonych w Statucie Spółdzielni.
 4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.

§ 67

 1. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innego Osiedla. Ponadto członek Rady Osiedla może zostać odwołany przez tę część Walnego Zgromadzenia, która go wybrała zwykłą większością głosów przed upływem kadencji, na jaką został wybrany, jeśli w porządku obrad części Walnego Zgromadzenia, podanej członkom do wiadomości w trybie § 31 Statutu, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członka Rady Osiedla. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia na piśmie.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, na miejsce członka Rady Osiedla, który utracił mandat, właściwa część Walnego Zgromadzenia, która go wybrała, dokonuje wyboru – do końca kadencji Rady Osiedla – innego członka Rady Osiedla.

§ 68

Do zakresu działania Rady Osiedla należy:

 1. wnioskowanie do Rady Nadzorczej i Zarządu w sprawach planów zarządzania nieruchomościami, dla których gospodarka jest prowadzona wspólnie w ramach Osiedla, działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w Osiedlu,
 2. współpraca z Zarządem Spółdzielni w sprawowaniu nadzoru i kontroli nad działalnością administracji Osiedla,
 3. krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania mienia spółdzielczego oraz organizowanie rozjemstwa,
 4. inicjowanie pomocy i opieki społecznej, oraz wnioskowanie do odpowiednich władz o roztoczenie opieki nad osobami, które jej potrzebują,
 5. wydawanie opinii dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni na temat zagospodarowania terenu na cele ogólnospołeczne,
 6. wydawanie opinii w sprawach przeznaczenia lokali użytkowych,
 7. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością Osiedla, w tym również przekazanych przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni, oraz przekazywanie tym organom opinii i wniosków z rozpatrywanych spraw,
 8. pełnienie dyżurów w miarę potrzeby w celu umożliwienia zgłaszania członkom wniosków, uwag i opinii.

§ 69

 1. Dla sprawniejszego wykonania swoich zadań Rada Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza oraz powołuje odpowiednio do potrzeb komisje stałe i czasowe.
 2. Prezydium Rady Osiedla stanowią: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady Osiedla.

§ 70

 1. Wynagrodzenie członków Rady Osiedla za udział w posiedzeniach wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka w każdym posiedzeniu w danym miesiącu i wynosi: przewodniczący Rady – 70%, zastępca i sekretarz – 60%, przewodniczący komisji – 55%, pozostali członkowie Rady – 50%, minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 2. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, członkowi Rady Osiedla nie przysługuje.
 3. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Rady Osiedla przysługuje tylko jedno wynagrodzenie, z tytułu pełnienia funkcji Rady Nadzorczej.

§ 71

Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne Rady Osiedla określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

4.5 SAMORZĄDY MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI

§ 72

 1. W Osiedlu do 2000 członków organami działającymi są Samorządy Mieszkańców Nieruchomości, wybierane odrębnie dla każdej nieruchomości.
 2. Członkowie Spółdzielni posiadający mieszkania w danej nieruchomości wybierają spośród siebie Samorząd Mieszkańców Nieruchomości.
 3. Samorząd składa się z trzech osób.
 4. Zebranie członków w celu wyboru Samorządu lub zmiany jego składu zwołuje Zarząd Spółdzielni z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej lub 1/10 liczby członków posiadających mieszkania w danej nieruchomości.
 5. Zebranie zwoływane jest poprzez pisemne doręczenie zawiadomień uprawnionym do uczestniczenia w zebraniu członkom o czasie i miejscu zebrania wraz z porządkiem obrad bądź poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.
 6. Członkowie samorządu wybierani są w drodze uchwały podjętej przez członków, o których mowa w ust. 2, zwykłą większością głosów. Uchwała podejmowana jest na zebraniu bez względu na liczbę obecnych. Uchwała winna określić czas na jaki powołany jest Samorząd.
 7. W zebraniu oprócz osób, o których mowa w ust. 2 mogą uczestniczyć inne osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w danej nieruchomości

§ 73

 1. Mandat członka Samorządu wygasa z upływem okresu na jaki został wybrany bądź – w przypadku wyboru na czas nieokreślony – z chwilą odwołania uchwałą członków, o których mowa w § 72 ust. 2 Statutu.
 2. Utrata mandatu następuje również na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone w innej nieruchomości.
 3. Członek Samorządu może być odwołany w każdym czasie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

§ 74

 1. Samorząd Mieszkańców Nieruchomości jest organem doradczym Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących nieruchomości.
 2. Do uprawnień Samorządu Mieszkańców Nieruchomości należy w szczególności:
  1. opiniowanie zakresu remontu i napraw w nieruchomości,
  2. udział w przetargach na roboty remontowe dla danej nieruchomości,
  3. udział w przeglądach technicznych i odbiorach robót remontowych wykonanych w danej nieruchomości,
  4. opiniowanie wniosków dotyczących zmiany funkcji lokalu,
  5. opiniowanie ustalanych przez Zarząd opłat za indywidualne korzystanie z majątku wspólnego danej nieruchomości,
  6. zgłaszanie wniosków w sprawie zarządzania nieruchomością

§ 75

Szczegółowy sposób działania Samorządu oraz sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.