Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: (dostępne w zakładce KONTAKTY)
E-mail:

Przetargi

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone, które odbędą się w dniu 01.06.2023 r. z podziałem na niżej wymienione branże i zadania:

 

 1. Roczna oraz pięcioletnia okresowa kontrola stanu technicznego budynków, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 Prawa budowlanego, w zasobach Osiedla Staromiejskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” (wykaz obiektów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia), z podziałem na zadania:

Zadanie nr I          - 36 budynków mieszkalnych, w tym 2070 lokali mieszkalnych i 45 lokali użytkowych,

Zadanie nr II         - 36 budynków mieszkalnych, w tym 1890 lokali mieszkalnych, 52 lokali użytkowych

i 39 garaży   wbudowanych,

- 3 pawilony handlowo-usługowe wolnostojących,

- 2 budynki administracji.

Wadium  po 3800,00 zł na każde zadanie.

Otwarcie ofert godz. 10:00.

 

 1. Okresowy przegląd instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego,– Rejon Filii Muchobór, wg wykazu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla 10 budynków mieszkalnych:

w tym 656 lokali mieszkalnych, 11 lokali użytkowych, 36 garaży wbudowanych.

Wadium 790,00 zł.

Otwarcie ofert godz.10:30.

 

 1. Remont balkonów Kraińskiego 3 (2 piony) – II etap.

Wadium  4100,00 zł.

Otwarcie ofert godz.11:00

 

 1. Roboty dekarskie polegające na remoncie kominów Łąkowa 2,4,6 /Podwale 34,35 - I etap.

Wadium 3500,00 zł

Otwarcie ofert godz.11:15

 

 1. Roboty ogólnobudowlane z podziałem na zadania:

Zadanie nr I          - Jęczmienna 13,15,17,19 - remont opaski budynku

Zadanie nr II         - Kolejowa 24,26,28,28a   - remont opaski budynku

Wadium po 1300,00 zł na każde zadanie.

Otwarcie ofert godz.11:30.

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie wadium na konto Spółdzielni. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 01.06.2023r.  do godziny 9oo, W pokoju nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2023 r. o w/w godzinach,  w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1. Wadium należy wpłacać w w/w kwotach do dnia przetargu na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargów, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 w pokoju nr 12 (tel.071-343-22-25 w.225). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE

ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

ul. Kruszwicka nr 12  m. 73

- powierzchnia użytkowa: 39,10 m2, IX piętro

- rozkład  lokalu:  2 pokoje,   kuchnia, łazienka, przedpokój  oraz przynależna komórka lokatorska w  piwnicy – o pow. 1,70 m2

- cena wyjściowa  -  245.856 zł

- wadium  -   12.293  zł

 

 1. Przetarg  odbędzie  się w dniu 25.05.2023 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej przy                                ul. Inowrocławskiej  nr  63/65 we Wrocławiu.
 2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  dowodu wniesienia  wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
 3. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu              (przed remontem).
 4. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 22.05.2023 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium następuje po zakończeniu przetargu dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu na rachunek, z którego dokonano wpłaty wadium.

 1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Informacje odnośnie możliwości obejrzenia     lokalu można uzyskać pod następującym  numerem telefonu:

71/355 31 29 przy ul. Inowrocławskiej nr 63/65.

 1. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem      tel.  71/355 07 17.
 2. Ocena charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego:

a) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową  EU =  144,7  kWh/(m2 * rok)

b) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową   EK =  219,2  kWh/(m2 * rok)

c) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP = 181,8 kWh/( m2 * rok)

d) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową  Uoze =  0,00 %

e) jednostkowa wielkość emisji CO2:   ECO2 =  0,07407  t CO2/(m2 * rok).

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

 

 


...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą  we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego1 ogłasza:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA WEJŚCIA DO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. CZARNIECKIEGO 1 WE WROCŁAWIU:

 

Wartość robót winna być określona na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o przedmiar robót

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do :

 

 • wpłacenia wadium w wysokości 5 000 zł  na konto Spółdzielni PKO BP III O/Wrocław  03 10205242 0000 2002 0018 0539 i przedłożenia dowodu wpłaty przed przetargiem;
 • zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych warunków zamówienia;
 • złożenia oferty;

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2023 r. o godz. 930, w siedzibie Spółdzielni pok.15.

Oferty w zamkniętej kopercie należy składać do dnia przetargu do godz. 900 w pok.19.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pokój 7   tel. (071) 355-12-36.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na roboty na terenach zielonych polegające na nasadzeniach kompensacyjnych drzew w ilości 30 szt. w zasobach Osiedla Staromiejskiego.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium.

Wadium w wysokości 2200,00 należy wpłacić do dnia przetargu  na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 06.04.2023  r. do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu tj. w dniu 06.04.2023 r.  o godzinie 10oo, w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1. Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pok. nr 12 (tel.071-343-22-25 w.225). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”  Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie we Wrocławiu   przy ul. Inowrocławskiej  63/65, tel. 71 355-31-29 w dniu 15.12.2022r.  ogłasza:

PRZETARG  USTNY  OTWARTY O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU

ZA  NAJEM  LOKALI  UŻYTKOWYCH:

 

Adres  lokalu

Powierzchnia całkowita                                                                              m2

Godzina przetargu

Wadium                                zł

1

ul. Kruszwicka 8A - KIOSK

20,00

9:00

1.550,00

2

ul. Zachodnia 18

239,10

9:20

6.300,00

3

ul. Legnicka 23-25

66,00

9:40

2.300,00

4

ul. Legnicka 32

96,20

10:00

3.200,00

5

ul. Ścinawska 20

64,00

10:15

2.750,00

6

ul. Legnicka 23-25

74,00

10:30

1.950,00

7

ul. Czarnieckiego  róg Poznańskiej            -KIOSK

27,20

10:45

1.700,00

8

ul. Czarnieckiego 15

224,20

11:00

6.250,00

9

ul. Głogowska 9-KIOSK

36,00

11:15

2.320,00

10

ul. Głogowska 1A

12,00

11:30

400,00

W w/w  lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem: gry hazardowe                     ( z wyłączeniem zakładów  bukmacherskich  i gier losowych ), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie- dopalacze, hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu  netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązany jest  do:

- wpłacenia  wadium w terminie  do 14.12.2022r.  w wysokości j.w. przelewem na konto

bankowe  Osiedla  PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118,

- złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow.

użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy

w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65

we Wrocławiu,

- do zapoznanie się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami oraz wzorem umowy

najmu.

Przetarg  odbędzie się w dniu 15.12.2022r. w w/w godzinach przy ul. Inowrocławskiej  63/65 w pok. nr 8.

Oferty należy  składać do dnia przetargu do godziny 800 w Administracji Osiedla przy                     ul. Inowrocławskiej 63/65 pok. nr 13.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego w pok. nr 12  tel. 71 355 31 29 adres jak wyżej.

 

Zastrzegamy  sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”   Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie we Wrocławiu  przy ul. Inowrocławskiej  63/65, tel. 71 355-31-29 w dniu 21.11.2022r.  ogłasza:

PRZETARG  USTNY  OTWARTY O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU ZA  NAJEM  LOKALI  UŻYTKOWYCH:

 

Adres  lokalu

Powierzchnia całkowita                                                                              m2

Godzina przetargu

Wadium                                zł

1

ul. Czarnieckiego 13

36,10

9:00

1.650,00

2

ul. Zachodnia 45

12,00

9:20

390,00

3

ul. Legnicka 23-25

66,00

9:40

2.300,00

4

ul. Kruszwicka 8A - KIOSK

20,00

10:00

1.550,00

5

ul. Głogowska 9-KIOSK

36,00

10:15

2.320,00

6

ul. Czarnieckiego  róg Poznańskiej            -KIOSK

27,20

10:30

1.700,00

7

ul. Legnicka 32

96,20

10:45

3.200,00

8

ul. Czarnieckiego 15

224,20

11:00

6.250,00

9

ul. Zachodnia 18

239,10

11:15

6.300,00

10

ul. Głogowska 1A

12,00

11:30

400,00

W w/w  lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem: gry hazardowe                     ( z wyłączeniem zakładów  bukmacherskich  i gier losowych ), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie- dopalacze, hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu  netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązany jest  do:

- wpłacenia  wadium w terminie  do 18.11.2022r.  w wysokości j.w. przelewem na konto

bankowe  Osiedla  PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118,

- złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow.

użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy

w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65

we Wrocławiu,

- do zapoznanie się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami oraz wzorem umowy

najmu.

Przetarg  odbędzie się w dniu 21.11.2022r. w w/w godzinach przy ul. Inowrocławskiej  63/65 w pok. nr 8.

Oferty należy  składać do dnia przetargu do godziny 800 w Administracji Osiedla przy                     ul. Inowrocławskiej 63/65 pok. nr 13.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego w pok. nr 12  tel. 71 355 31 29 adres jak wyżej.

 

Zastrzegamy  sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

ul. Inowrocławska nr 29  m. 8

- powierzchnia użytkowa: 38,00 m2,  I piętro

- rozkład  lokalu:  2 pokoje,   kuchnia, łazienka, przedpokój  oraz przynależna komórka lokatorska w  piwnicy – o pow. 1,80 m2

- cena wyjściowa  -  245.540 zł

- wadium  -   12.277  zł

 

 1. Przetarg  odbędzie  się w dniu 18.11.2022 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej przy                                ul. Inowrocławskiej  nr  63/65 we Wrocławiu.
 2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  dowodu wniesienia  wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
 3. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu   (przed remontem).
 4. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 15.11.2022 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium następuje po zakończeniu przetargu dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu na rachunek, z którego dokonano wpłaty wadium.

 1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Informacje odnośnie możliwości obejrzenia     lokalu można uzyskać pod następującym  numerem telefonu:  71/355 31 29 przy ul. Inowrocławskiej nr  63/65.
 3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem      tel. 71/355 07 17.
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................