Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: (dostępne w zakładce KONTAKTY)
E-mail:

Informacje dla Członków

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia SM ,,Cichy Kącik'' 05.06.2023 - 15.06.2023 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2022

-BILANS na dzień 31.12.2022 r. pobierz

-RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 pobierz

-SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA 2022 ROK pobierz

-DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2022 pobierz

- Załacznik nr 1 do Informacji Dodatkowej pobierz

- Załacznik nr 2 do Informacji Dodatkowej pobierz

-RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2022 pobierz

-ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM pobierz

 

-SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2022 pobierz

-SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2022 pobierz

 


-PROJEKT UCHWAŁ pobierz

-PROJEKT REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SM ,,CICHY KĄCIK'' pobierz

 

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej pobierz

Lista kandydatów do Rady Osiedla Bolkowsko- Kruszwickiego pobierz

Lista kandydatów do Rady Osiedla Staromiejskiego pobierz

Lista kandydatów  na Delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP pobierz

 

 

 

 

12.05.2023 08:17:51

Walne Zgromadzenie SM ,,Cichy Kącik'' 05.06.2023 r - 15.06.2023 r

Na podstawie § 30 ust. 1 w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” zwołuje w częściach Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik”.

12.05.2023 07:46:20

Informacja w sprawie pisma

20.03.2023 10:21:55

Zawiadomienie o głosowaniu nad wybranymi uchwałami na piśmie przez Walne Zgromadzenie SM ,,Cichy Kącik'' we Wrocławiu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( Dz.U. z 2020 r. poz.275 i 568) oraz uchwały Zarządu z dnia 19.05.2022r. zarządza się  głosowanie  nad wybranymi uchwałami na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik ‘’ we Wrocławiu .

23.05.2022 08:54:44

Strona 1 z 12  > >>